Handelsbetingelser

Formål og omfang
Disse salgs- og leveringsbetingelser (feb. 2020), gør sig gældende for varer og services mellem Mudflats Creative og bestiller. Betingelser bestemt i nedenstående, kan kun fraviges ved udtrykkelig aftale parterne imellem. Mudflats Creative forbeholder sig retten til at indføre ændringer i betingelserne, uden varsel og med virkning for allerede indgåede aftale.

  1. Tilbud og aftale

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato. Ved accept af aftale, skal denne ske udtrykkeligt til Mudflats Creative, det være sig mundtlig eller skriftligt. Bestillinger der afgives udenom forudgående tilbud, fra Mudflats, anses som indgået og accepteret aftale.

  1. Pris og betaling

Alle priser er eksklusive moms og levering. Mudflats forbeholder sig retten til at ændre takster og timepriser for fremtidige opgaver, uden varsel. Udover aftalte pris, kan Mudflats kræve betaling for ekstraarbejde i det omfang at grundmateriale er mangelfuldt eller i andre henseende utilstrækkeligt. Ønsker bestiller at tilføje ændringer eller deslige, opkræves ekstra betaling. Der betales for hvert påbegyndte kvarter. Ved overskridelse af betalingsfristen på 7 dage, forbeholder Mudflats sig retten til at pålægge kunden rykkergebyr og inkassoomkostninger.

 

  1. Levering og forsinkelse

Levering aftales forud for projektets begyndelse. Indgås der ikke aftale omkring forventet levering, vil denne finde sted, når produktet er færdigt. Der tages forbehold for forsinkelser eller forhindringer. I tilfælde som disse, har Mudflats ret til forlængelse af leveringstid eller til at ophæve aftale. Forsendelse af fysiske produkter, sker på bestillers risiko. Forsinkelser der forekommer på baggrund af forhold som Mudflats ikke bærer ansvar for (blandt andet mangelfuld medvirken fra bestiller, forsinkelser fra underleverandør mm.) kan forsinkelser ikke betyde, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser. Mudflats holdes ikke til ansvar for forsinkelser opstået ved post- og fragtleverandør.

 

  1. Ejendomsret, ophavsret m.v.

Bestiller opnår først ejendomsrettet når fuld betaling har fundet sted. Alle produkter udviklet, designet eller på anden vis skabt af Mudflats, tilhører Mudflats Creative. Al ejendomsret tilhørende Mudflats, må ikke distribueres, eksporteres, kopieres, bearbejdes eller mangfoldiggøres uden leverandørens skriftlige samtykke hertil. Ønsker bestiller eksklusive licens eller andre rettigheder til materialet, skal der indgås særskilt aftale herom. Mudflats er ikke forpligtet til at udlevere originale redigerbare filer, idet filerne indeholder dele af Mudflats ejendom.

 

  1. Mangler

Mudflats har intet ansvar for fejl, som bestilleren skriftligt har rettet i korrektur, herunder print eller prøvetryk. Der gives ej prisafslag, eller ret til at nægte modtagelse af bestilte produkter, ved mindre afvigelser, forstået som 10% pr. ordre. Bestiller accepterer at der i tilfælde kan forekomme farveforskelle mellem godkendt format og trykt medie, disse kan ikke udgøre en mangel. Reklamationer fremsendes skriftligt senest 3 arbejdsdage efter levering har fundet sted. Overholdes fristen ikke, kan bestiller ikke fremsætte reklamation. Ved specialtryk, herunder stregkodning påtager Mudflats sig intet ansvar for kundens tab, som måtte være opstået i forbindelse med mangler ved stregkode eller specialtryk.

 

  1. Ansvar

Mudflats har intet ansvar for bestillerens manglende hjemme til reproduktion, mangfoldiggørelse, eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Mudflats sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Mudflats skadesløs for sådant ansvar. Mudflats har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som fx originaler, materialer, o. lign. som ikke er Mudflats, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Mudflats har udført. Mudflats er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Mudflats. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 

  1. Hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter, Mudflats ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillers retsforhold over for tredjemand. Mudflats i øvrigt er kun erstatningsansvarlig over for kunden ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. 

Mudflats er ikke ansvarlig for indirekte tab eller direkte tab, hvis sidstnævnte er som følge af forsinkelser eller tab af data eller tabt indtjening. 

 

  1. Underleverandører

Mudflats er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre ved hjælp af underleverandører.

 

  1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal afgøres efter dansk ret, ved Retten i Esbjerg.

 

  1. Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for Retten i Esbjerg i overensstemmelse med danske værnetingsregler.